Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                            

           

                                                                                                                                                                              V Babíne   24. 10. 2017

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 27. októbra 2017 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.    Hostia

5.    Prerokovanie žiadosti

6.    Kontrola plnenia uznesení OZ

7.    Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016

8.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Babín č. 2/2017

      o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Babín

9.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Babín č. 3/2017

      o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území Obce Babín

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Babín č.4 /2017

o Záväznej časti Územného plánu obce Babín

11. Zabezpečenie fyzickej inventarizácie majetku obce

12. Informácie starostu obce

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Záver

                                                                        Martin Matys

                                                                        Starosta obce:

Zoznam aktualít