Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Zoznam aktualít