Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

        Obec B a b í n, 029 52  Babín 50

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            V Babíne   27. 06. 2017

P O Z V Á N K A

     V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 30. júna 2017 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Pracovná časť č. 1 :

    1. Otvorenie zasadnutia

    2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

    3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.     Hostia

5.     Prerokovanie žiadostí

6.   Kontrola plnenia uznesení OZ

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016

8.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

9.   Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

10. Úpravy rozpočtu obce

11. Plán práce OZ na II. polrok 2017

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

13. Správa predsedu komisie VÚPŽP

14. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniu článku 2 ods.2, článku 5, článku 6 a článku 7 VZN obce Babín č. 1/2015         o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu             žúmp v obci Babín, ktoré bolo prijaté na zasadnutí OZ obce  Babín 31.01.2015

15.  Informácie starostu obce

16. Rôzne

17. Diskusia

18. Záver

                                                                                    Martin Matys

                                                                                     Starosta obce

Zoznam aktualít