Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

                                                                                                       

             

                                                                                               V Babíne   21. 08. 2017

P O Z V Á N K A

     V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 25. augusta 2017 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Pracovná časť č. 1 :

    1. Otvorenie zasadnutia

    2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

    3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.     Hostia

5.     Prerokovanie žiadostí

6.     Kontrola plnenia uznesení OZ

7.     Úpravy rozpočtu

8.     Doplnok č. 1 ku VZN obce Babín č. 1/2015 o spôsobe náhradného   

      zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o  

      zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Babín

       9.   Informácie starostu obce

       10. Rôzne

       11. Diskusia

       12. Záver

                                                          Martin Matys
                                                         Starosta obce

Zoznam aktualít