Meniny na web

Aktuality | Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

                                                                                                                     

                                Obec B a b í n, 029 52  Babín 50

                                                                                                                                                                              V Babíne   06. 08. 2017

P O Z V Á N K A

     V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 09. augusta 2017 (t. j. streda) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Pracovná časť č. 1 :

    1. Otvorenie zasadnutia

    2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

    3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.  Prerokovanie prípravy projektu zabezpečenie spolufinancovania  „Asistent učiteľa“

      5.   Rôzne

 6.  Záver

   

                                                          Martin Matys
                                                         Starosta obce

Zoznam aktualít