Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Daň z nehnuteľnosti na rok 2018

Daň z nehnuteľností na rok 2018

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 a kedy je daň z nehnuteľností splatná.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2018

Daňové priznanie má v prípade dane z nehnuteľností dve formy a to priznanie a čiastkové priznanie, ktorého úlohou je v podstate oznámenie nových skutočností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a zatiaľ ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodával, napríklad ak dôjde ku kúpe pozemku alebo rodinného domu. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru 2018, okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dedením a vydražením, tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2017 alebo k 1.1.2018 stali

·         vlastníkom,

·         správcom,

·         nájomcom alebo

·         užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).

Daňovníkom dane z nehnuteľností je nájomca len v niektorých prípadoch, napr. ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo ak má nájomca v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v týchto prípadoch:

·         vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností k ďalšej nehnuteľnosti,

·         zmena druhu alebo výmery pozemku,

·         zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

·         zánik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Ak nenastanú uvedené zmeny, priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva. Správca dane obec vyrubí daň z nehnuteľností na základe posledného známeho stavu, t. j. na základe stavu podľa podaného priznania lebo na základe stavu aktualizovaného podaným čiastkovým priznaním.

Priznanie alebo čiastkové priznanie je daňovník povinný podať do 31.1.2018 miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je  obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. 

Zoznam aktualít