Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Vykurovacie obdobie

P o k y n y

pre zabezpečenie vykurovacieho obdobia 2017/2018

     Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vo vykurovacom období je osobitnou skupinou, ktorá je podmienená samotnou skutočnosťou,  že v tomto období dochádza k častému vykurovaniu následkom zimných mesiacov. V ostatnom období sa začína vykurovanie realizovať pre zdražovanie plynu  pevným palivom. Vykurovacie telesá a zariadenia pre odvod splodín horenia sú náročnejšie na kontrolu a dozor čo veľakrát občania podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. Preto Dobrovoľná požiarna ochrana v spolupráci s obecnými hasičskými zbormi ako profesná  organizácia musí v spolupráci s obcou svoju činnosť zameriavať na predchádzanie vzniku požiarov a preto vydáva nasledovné pokyny :

-          tieto prejednať vo výbore DHZ a v spolupráci so samosprávou pristúpiť k rozdelenie úloh pre ostatných členov  na konkrétne podmienky jednotlivých miest a obcí,

-          podľa spracovaného plánu kontrol pomáhať svojou účasťou a odborným prístupom pri vykonávaní kontrolnej činnosti v určených objektoch, ako členovia kontrolných skupín obce

-          vykonávanie protipožiarnych kontrol zamerať predovšetkým na odbornú inštaláciu vykurovacích telies a ich dobrý technický stav určený technickou dokumentáciou daného zariadenia ,

-          dôsledne dbať, aby komín bol pravidelne čistený a prehliadnutý osobou s odbornou spôsobilosťou /kominár/ či spĺňa podmienky aj protipožiarnej bezpečnosti o čom vydá písomný dokument,

-          či majiteľ dodržiava  technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania,

-          ako sú dodržiavané požiarno-bezpečnostné zásady pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, ako sú ukladané, skladované či sĺňajú  požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,

-          kontrolovať udržiavanie poriadku a odstupné vzdialenosti v priestoroch s nebezpečenstvom vzniku požiaru /povalové priestory pri komínoch, v kotolniach a priestoroch priameho používania vykurovacích telies a podobne/, kontrolovať voľné únikové cesta,

-          v hospodárskych budovách prekontrolovať inštaláciu svietidiel, ochranné kryty, čistenie od prachu, vedenie káblov, zástrčky , zásuvky ,izolácie, skladovanie krmovín, či sa nenachádzajú v týchto priestoroch nádoby s horľavými kvapalinami a iný rizikový materiál,

-          kontrola udiarní / z čoho sú postavené,  vzdialenosti od horľavých predmetov a objektov, spôsob používania  a odstránenie rizík ,

-          vykonať kontrolu a prípravu požiarnej techniky výstroje a výzbroje nachádzajúcej sa na PZ  a jej zazimovanie, preveriť systém vyhlásenia požiarneho poplachu, privolanie Dobrovoľného hasičského zboru obce, skontrolovať zásobu a naplnenosť nádrží PHM,

-          pozornosť zamerať na preventívno – výchovnú činnosť medzi občanmi na obciach formou rozhlasovej relácie, propagačného materiálu,

-          pri vykonávaní preventívnych kontrol dodržiavať zásady slušnosti, oboznamovať občanov ako postupovať pri odstraňovaní zistených nedostatkov a napomáhať svojimi skúsenosťami a odbornou radou k znižovaniu rizika požiaru,

-          tieto pokyny môžu byť doplňované aj ďalšími úlohami a opatrenia na konkrétne podmienky obcí, ktoré vyplynuli z predchádzajúcej činnosti pre toto obdobie

-          je možné vykonávať aj besedy na ZŠ a MŠ so zameraním na ochranu pred požiarmi, pri preventívnych prehliadkach spolupracovať aj s krúžkami Mladých hasičov, pričom do tejto činnosti je možné zapájať aj členky organizácií,

-          organizovať taktické cvičenia, školenia, kultúrne - spoločenské akcie a podobne.

Vypracoval : dňa 11.10.2017                                        Peter S r š e ň

                                                                                    tajomník UzV DPO Dolný Kubín

Zoznam aktualít