Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

                                                                                  

           

                                                                                       V Babíne   12. 12. 2017

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 15. decembra 2017 (t. j. piatok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.    Hostia

5.    Prerokovanie žiadosti

6.    Kontrola plnenia uznesení OZ

7.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020

8.    Programový rozpočet obce na roky 2018-2020

9.    Príloha č.1 k VZN 1/2013

10. Konsolidovaná výročná správa obce Babín za rok 2016

11. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2017

12. Úprava rozpočtu

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku č. 5/2017

o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce Babín

14. Správa o činnosti MKS za rok 2017 a plán práce MKS na rok 2018

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

16. Plán práce OZ na I. polrok 2018

17. Informácie starostu obce

18. Rôzne

19. Diskusia

20. Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

                        

Zoznam aktualít