Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Stredoslovenská energetika - odstávka!


Vážený odberatelia


v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 24.01.2018 08:00 do: 24.01.2018 16:00

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše odberné miesta (Babín 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 139, 140, 141, 142, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 291, 372, 415, 432) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Zoznam aktualít