Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

                                                                                  

           

                                                                                       V Babíne   17. 01. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 20. januára 2018 (t. j. sobota) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.    Prerokovanie Zmluvy č. ......./2018 o postúpení investičných práv a povinností uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s.,  Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava – Aktivita č.1 Námestovo, kanalizácia a ČOV: stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia“

5.    Prerokovanie Inominátnej zmluvy č. ....../2018 uzavretej v súlade s § 269 Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s.,  Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava – Aktivita č.1 Námestovo, kanalizácia a ČOV: stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia“

6.    Rôzne

7.    Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

                                                                                             

                                                                                  

Zoznam aktualít