Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

                                                                                 

           

                                                                                       V Babíne   20. 02. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 23. februára 2018 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

  1. Hostia
  2. Prerokovanie žiadosti
  3. Kontrola plnenia uznesení OZ
  4. Úprava rozpočtu obce
  5. Prerokovanie návrhu poplatkov za prenájom priestorov MKS
  6. Informácie starostu obce
  7. Informácie predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a ŽP
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

                                                                     Martin Matys

                                                                    Starosta obce

                                                                      

                       


Zoznam aktualít