Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

                                                                                 

           

                                                                                       V Babíne   02. 03. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 04. marca 2018 (t. j. nedeľa) o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

  1. Žiadosti
  2. Rôzne
  3. Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce

                                                                                             

                                                                                 


Zoznam aktualít