Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

VEC: Výzva č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 1. marca 2018 výzvu č. 4/2018(http://bit.ly/2oQwSh2) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2018.

Predkladať žiadosti je možné od 1. apríla 2018.

Podmienky poskytnutia príspevku:

Príspevok možno poskytnúť, ak:

- sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

- pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

- je splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme,

- zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,

- zateplenie rodinného domu zrealizoval zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém podľa predchádzajúcej zarážky správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom; v prípade kontaktného tepelnoizolačného systému,

- práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,

- na zateplenie rodinného domu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,

- žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti,

rodinný dom spĺňa nasledujúce podmienky:

- kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,

- celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome; celková podlahová plocha vypočítaná z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA aj so zohľadnením počtu podlaží a situovania vykurovaných, resp. nevykurovaných priestorov v stavbe,

- nachádza sa na území Slovenskej republiky a

- je využívaný výlučne na bývanie; na adrese rodinného domu nemôže byť uvedené sídlo spoločnosti alebo prevádzkarne alebo budova nie je určená na iný typ bývania (napr. chata, záhradný domček a pod.).

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po realizácii zateplenia rodinného domu alebo pred realizáciou zateplenia rodinného domu.

Ak žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie príspevku:

po realizácii zateplenia rodinného domu a žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo rozhodne o poskytnutí príspevku v lehote najneskôr do 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti,

pred realizáciou zateplenia rodinného domu a žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku preruší najviac na 12 mesiacov (lehota na ukončenie realizácie zateplenia). Lehota na rozhodnutie o poskytnutí príspevku je v tomto prípade najviac 15 mesiacov od doručenia listinnej podoby žiadosti ministerstvu.

Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku oznámi ministerstvo žiadateľovi písomne.

Oprávnený žiadateľ:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a

- je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku.

Výška príspevku:

- Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur.

Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného:

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií (najviac 7 000 eur) a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (najviac 1 000 eurdo výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z. a

2. z oprávnených a uhradených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie energetického certifikátu a za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie, najviac však v sume 800 eur.

Oprávnené náklady:

- Oprávnené náklady sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu a náklady za výmenu zdroja tepla.

Do oprávnených nákladov sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie a vymenený zdroj tepla je zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.

Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Počet žiadostí o príspevok: 500

Žiadosť o príspevok:

- Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 9f zákona v elektronickej podobe, ako aj v listinnej podobe.

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok:

- Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 1. apríla 2018.

- Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 7 výzvy (počet 500), najneskôr však 31. augusta 2018.

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/2oQwSh2);

- Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/1rOkCND)

- Vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie (http://bit.ly/1s9mX6L)

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://bit.ly/2rjtm2t

Zoznam aktualít