Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

                    P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 27. apríla 2018 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

     3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

 1. Hostia
 2. Prerokovanie žiadosti
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Úprava rozpočtu
 5. Audítorská správa z overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok 2017
 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce BABÍN

 1. Informatívna správa o činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2017
 2. Informácie starostu obce
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Záver

                                                                         Martin Matys

                                                                         Starosta obce

                                              


Zoznam aktualít