Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 29.06.2018

                                                                                     

                                                                                                       V Babíne   26. 06. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 29. júna 2018 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

     3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

      4Hostia

      5.  Prerokovanie žiadosti

      6.  Kontrola plnenia uznesení OZ

      7.  Úprava rozpočtu

      8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017   

      9.   Záverečný účet obce Babín za rok 2017

     10.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Babín na obdobie rokov 2018 – 2023                                                            

     11.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

     12.  Plán práce OZ na II. polrok 2018

     13.  Informácie starostu obce

      14. Rôzne

      15. Diskusia

      16.  Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

                                                                                                                                                                                     

Zoznam aktualít