Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.08.2018

                                                                          V Babíne   06. 08. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 10. augusta 2018 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

     3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

      4.  Prerokovanie žiadosti

      5.  Kontrola plnenia uznesení OZ

      6.  Schválenie žiadosti o zámenu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného

            osobitého zreteľa   

       7. Určenie úväzku starostu obce Babín na celé funkčné obdobie

       8. Určenie počtu poslancov obce Babín na celé volebné obdobie

       9. Určenie volebných obvodov v obci Babín pre voľby poslancov obecného

            zastupiteľstva

     10. Informácie starostu obce

     11. Rôzne

     12. Diskusia

     13. Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

Zoznam aktualít