Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Vyhlásenie výberového konania na upratovačku

Obec Babín v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

U P R A T O V A Č K A OcÚ Babín  s úväzkom 37,5 hodín týždene 

na dobu určitú do 31.03.2019 s možným nástupom od 03.09.2018.

Požadované predpoklady pre uchádzačov :

  • bezúhonnosť,
  • dôveryhodnosť,
  • zodpovednosť,
  • samostatnosť a rozhodnosť,
  • zmysel pre presnosť,
  • poriadok a dôslednosť,
  • ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Stručný životopis

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle čl. 37 GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. §44 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu Babín, najneskôr do 27. augusta do 12,00 hod. , v obálke s označením "Výberové konanie ".

V Babíne dňa 20.08.2018

Martin Matys

starosta obce

Zoznam aktualít