Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

                                                                                       V Babíne   22. 10. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 25. októbra 2018 (t. j. štvrtok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

     3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

      4.  Hostia

      5.  Kontrola plnenia uznesení OZ

      6.  Prerokovanie žiadostí doručených na OcÚ   

      7.  Audítorská správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky

      8.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2018

      9.  Zabezpečenie plánovaných akcií na rok 2018

     10. Zabezpečenie fyzickej  inventarizácie majetku obce

     11. Informácie starostu obce

     12. Rôzne

     13. Diskusia

     14. Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

                                                                                                         

Zoznam aktualít