Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.11.2018

                                                                                       V Babíne   19. 11. 2018

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 23. novembra 2018 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

     3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

      4.  Kontrola plnenia uznesení OZ

      5.  Prerokovanie žiadostí doručených na OcÚ   

      6.  Konsolidovaná výročná správa obce Babín za rok 2017

      7.  Informácie starostu obce

      8.  Poďakovanie a odovzdanie pamätných plakiet poslancom OZ za končiace

           volebné obdobie  2014 - 2018

      9.  Rôzne

    10.  Diskusia

    11.  Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

    O 17.30 hod. kladenie venca padlým občanom na novom cintoríne k príležitosti 100.

     Výročia ukončenia I. svetovej vojny.

Zoznam aktualít