Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. z v o l á v a m   ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 10. decembra 2018 (t. j. pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

     1. Štátna hymna

     2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

     3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných         

         10.11.2018      

     4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Babín

     5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Babín

     6. Príhovor novozvoleného starostu obce

     7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   

     8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia

                                                       -  volebná komisia

                                                       -  návrhová komisia

   10. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ a správa mandátovej                   

         komisie

   11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

         obce                 

   12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva

   13. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce

   14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného

         zastupiteľstva  

   15. Určenie platu starostu obce

Pracovná časť č. 2 :

   16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

    17.  Programový rozpočet na roky 2019 - 2021   

    18.  Návrh Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 5/2017 obce Babín o miestnom poplatku  o

           podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce Babín

    19.  Návrh  Dodatku č. 3/2018 k VZN č. 2/2010 o výške príspevku na čiastočnú   

           úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

           pôsobnosti obce Babín

    20.  Informácie starostu obce

    21.  Diskusia

    22.  Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

  

                                                                                             

                                  

Zoznam aktualít