Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na OZ 26.04.2019

                                                                                           V Babíne   23.04. 2019

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 26. apríla 2019 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4. Hostia

5. Prerokovanie žiadostí doručených na OcÚ

6. Kontrola plnenia uznesení OZ

7. Úprava rozpočtu

8. Audítorská správa z overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok 2018

9. Informácie starostu obce

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

                                                                                                          Martin Matys

                                                                                                          Starosta obce:

                                                                                 

                                                                                 

Zoznam aktualít