Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na OZ 21. 06.2019

                                                                                                       V Babíne   17.06. 2019

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 21. júna 2019 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.   Hostia

5.   Kontrola plnenia uznesení OZ

6.   Úprava rozpočtu

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018   

8.   Záverečný účet obce Babín za rok 2018

9.  VZN obce Babín č. 1/2019 o určení mesačného príspevku v Materskej škole a v    

      školských zariadeniach zriadených obcou Babín

10. Plán odpadového hospodárstva obce Babín

11. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Babín

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

13. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce  

      Babín

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

15. Plán práce OZ na II. polrok 2019

16. Informácie starostu obce

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Záver

                                                                                                         Martin Matys

                                                                                                          starosta obce:

Zoznam aktualít