Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vec Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Námestovo od 15. júla 2019, 08:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 01.07.2019.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Námestove pplk. Ing. Peter Bakaľa, v.r.

Zoznam aktualít