Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na Mimoriadne OZ 19.07.2019

                                                                                                       V Babíne   16.07. 2019

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 19. júla 2019 (t. j. piatok) o 19.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.   Prerokovanie Inominátnej zmluvy č. 131/2019 uzavretej v súlade s § 269

      Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení s Oravskou vodárenskou

      spoločnosťou a. s.,  Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín „Babín, Lokalita Lán,   

      Inžinierske siete“ v objektovej  skladbe: SO 02 - Vodovod

5.   Prerokovanie Zmluvy č. 130/2019 o postúpení investičných práv a povinností   

      uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Oravskou vodárenskou

      spoločnosťou a. s.,  Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín „SO 02 – Vodovod“

6.  Rôzne

 7.  Diskusia

 8.  Záver

                                                                                                         Martin Matys

                                                                                                          starosta obce:

Zoznam aktualít