Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na OZ 30. 08.2019

                                                                                                       V Babíne   26.08. 2019

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 30. augusta 2019 (t. j. piatok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.   Hostia

5.   Kontrola plnenia uznesení OZ

6.   Prerokovanie žiadostí doručených na OcÚ

7.   Audítorská správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky

8.   Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce  

      Babín. Dodatok č. 1

9.   Prerokovanie nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Babín, uzatvorenej        

      zo dňa 13.07. 2017

10. Informácie starostu obce

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

                                                                                                        Bc. Martin Matys

Zoznam aktualít