Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na MOZ 27.09.2019

                                                                                                       V Babíne   24.09. 2019

P O Z V Á N K A

         V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12 ods. 1 písm. zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Babíne na 27. septembra 2019 (t. j. piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

           

Pracovná časť č. 1 :

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov

3. Schválenie programu zasadnutia OZ

Pracovná časť č. 2 :

4.   Hostia

5.   Kontrola plnenia uznesení OZ

6.   Prerokovanie finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií obce Babín

7.   Informácie starostu obce

8.   Rôzne

9.   Diskusia

10. Záver

                                                                                                         Bc. Martin Matys

                                                                                                            Starosta obce:

Zoznam aktualít