Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Výrub drevín

Výrub drevín

Obec Babín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa § 47 a § 48 vydáva rozhodnutie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Pri vydaní súhlasu na výrub drevín podľa   § 47 ods. 2  orgán ochrany Obec Babín prihliada na:

·         druh a zdravotný stav dreviny

·         funkciu a význam dreviny pre životné prostredie

·       na to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja ( obdobie vegetačného pokoja je od 1. októbra do 31. marca  v súlade s § 17 ods. 9  vykonávacej vyhlášky)  

Vzhľadom na niektoré telefonáty a na to že toho času nie je prípustné vykonávať výrub stromov rastúcich mimo les z dôvodu vegetácie, občania bez súhlasu príslušného orgánu (obce) a v období vegetácie porušujú (dopúšťajú ) sa správneho deliktu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a rúbu stromy (kríky, vŕby).

Ten kto vyrúbe drevinu bez súhlasu orgánu ochrany prírody dopustí sa priestupkupokutou do výšky 9 958,17 € to znamená porušiť zákon sa neoplatí pokuty sú vysoké !!!

Zoznam aktualít