Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | Na výrub drevín potrebujete povolenie

Výrub drevín rastúcich mimo lesa

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m²,

b) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada),

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych osadách,

d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,

e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Poplatky

poplatok 10 € pre fyzické osoby

poplatok 100 € pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,    ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

Súvisiace predpisy

§  § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

§  Rek. vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Náhradná výsadba a finančná náhrada za vyrúbané dreviny
Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné nahradiť. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. 
- Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody (obec) uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov 
Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody (obec) uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (odkaz na § 95 zákona o ochrane prírody) 
- Orgán ochrany prírody (obec) uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (povinnosť sa ukladá samostatným rozhodnutím) 
Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku (§ 48 ods. 2 zákona).

Prílohy k žiadosti:  list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace na pozemky, ktorých sa táto žiadosť týka,  kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka  súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)  doklad o zaplatení správneho poplatku a to: fyzická osoba 10,00 €, právnická osoba 100,00 € .

V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť aj:  inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou,  projektová dokumentácia stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie,  vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

Zoznam aktualít