Počasie Babín - Svieti.com

Aktuality | ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BABÍN - Oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu zadania

V októbri 2015  dala obec Babín spracovať zadanie pre Územný plán obce Babín. Zadanie je dôležitý zadávací dokument, ktorý formuluje požiadavky a ciele obce, ktoré je potrebné riešiť v územnom pláne a určuje rozsah a formu územného plánu. Oznámenie o začiatku prerokovania zadania je zverejnené dňa 13.11.2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce s výzvou pre všetkých dotknutých účastníkov, t.j. samosprávny kraj, susedné obce, štátne orgány, správcov sietí, právnické osoby, fyzické osoby a verejnosť na podanie stanovísk k zadaniu. Návrh zadania je tiež po dobu 30 dní - od 20.11.2015 do 20.12.2015 , na základe Oznámenie o predĺžení prerokovávania zadania zerejnený  na internetovej stránke obce a prístupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Babíne, na Okresnom úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky (OÚ ZA, OVBP) a na Spoločnom stavebnom úrade v Námestove. Tu môžete pripomienkovať svoje požiadavky. Po uplynutí  stanovenej lehoty a vyhodnotení stanovísk v zmysle zákona, zapracujú sa  pripomienky zo stanovísk na čistopis Zadania, ktorý sa pošle na OU ZA, OVBP na prekontrolovanie celého postupu obstarávania Zadania. Po ich súhlasnom stanovisku sa Zadanie schváli Obecným zastupiteľstvom v Babíne. Následne obec Babín uvažuje koncom januára 2016 podať žiadosť o dotáciu na spracovanie návrhu ÚPN obce Babín. 

ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BABÍN - Oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu zadania

Návrh zadania pre UPN obce Babin

Výkres č. 5_Problémový výkres

Základné údaje o strategickom dokumente 

Zoznam aktualít