Počasie Babín - Svieti.com

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Babíne je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Babín rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva 2014-2018
František Slameník
tel.č.:0908557628
email:slamenik.frantisek@gmail.com

Blanka Babinská
tel.č.:0911849108
email:blankababinska5@gmail.com

Jozef Vraňák
tel.č.:0902151958
email:vranak@zoznam.sk

Oľga Kubasová
tel.č.:0905846303
email:olgakubasova344@gmail.com

Peter Kľuska
tel.č.:0905218466
email:petoautos@pobox.sk

Miroslav Majda
tel.č.:0915572501
email:miroslav.majda@jci.com

Igor Orčík
tel.č.:0907178887
email:igororcik@gmail.com

Ján Brnkaľák
tel.č.:0911286940

Dominik Jurký
tel.č.:0903515928