Počasie Babín - Svieti.com

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Babíne je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Babín rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022

 Babinská Blanka

tel.č.:0911849108

email:blankababinska5@gmail.com

Barťák Ján 

tel.č.: 0908 322 541

email:bartak49@gmail.com

Bukovský Jozef

tel.č.:  0948 308 607

email:jozef.bukovsky59@gmail.com

Mgr. Frčová Elena

tel.č.: 0910 173 491

email:efrcova@gmail.com

Frčová Iveta

tel.č.:0911 476 386

 email: iveta.frcova@oz.allianzsp.sk

Kľuska Peter

tel.č.:0905218466

email:petoautos@pobox.sk

Kubasová Oľga

tel.č.:0905846303

email:olgakubasova344@gmail.com

Vlžáková Terézia

tel. č.: 0910912407

email:tereziav5@gmail.com

Vraňák Jozef

tel.č.:0902151958

email:vranak@zoznam.sk