Počasie Babín - Svieti.com

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Babíne na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Babín tento

štatút obce

Prvá hlava

§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Štatút obce Babín upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, občianstva, cien obce a odmien.

2) Štatút obce Babín je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2
Postavenie obce

1) Obec Babín je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce Babín tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí.
Zmeny územia obce Babín možno vykonávať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3) Obec má právo na svoje symboly.

4) Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom obce Babín je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení, a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§4
Samospráva obce Babín

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe /§4 odst. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb./

2) Samosprávu obce Babín vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:
a/ orgánov obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce

3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci, a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia /”nariadenia”/.
Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Babíne.

5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č.369/1990 Zb. - § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

§5
Majetok obce

1) Majetok obce Babín tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou.
Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2) Majetok obce Babín sa používa najmä:
- pre verejné účely
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.


5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávy orgánov obce.

6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcich, pokiaľ osobitné predpisy ustanovujú inak.

§6

1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, starostu alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) V majetkových veciach (majetkovo – právnych záležitostiach) obce Babín koná v jej mene starosta obce.


§7

1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať, kontrolovať a rušiť rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.


2) Podobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie práva a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§9

1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú zásady hospodárenia s majetkom obce Babín, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2)Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä
- majetok obce Babín
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
- správu majetku obce
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj veci
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

Tretia hlava

§10
Financovanie a rozpočet obce

Financovanie
1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, /mestami/ príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

§11
Rozpočet

1) Základom finančného hospodárenia obce Babín je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.


2) Pred schválením sa rozpočet musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť /§ 9 ods. 3 zák. SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov./
To isté sa týka záverečného účtu obce.

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/,o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.
Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi-rozpočtovými pravidlami SR na ten - ktorý rok.

7) Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.

8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9) Ročnú účtovnú závierku obce Babín overuje audítor /§ 9 ods. 6 zák. SNR d. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

§12
Rozpočtové provizórium

1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1 januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom provizóriom.

2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú ,, Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Babín“ , ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


Orgány obce Babín

§ 13
Základné ustanovenia

1) Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo,
b/ starosta obce (ďalej len "starosta")

2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 14
Obecné zastupiteľstvo

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Babín zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a/ starostu obce,
b/ zamestnanca obce, v ktorej bo zvolený,
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej bol zvolený,
d/ podľa osobitného zákona.

3) Obecné zastupiteľstvo v Babíne má 9 poslancov

4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g/ uznášať sa na nariadeniach,
h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

§ 15
Rokovanie obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

5) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
6) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 16
Starosta

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2) Starosta
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

3) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

6) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 4 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; do dvoch mesiacov od jeho schválenia.

7) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak
a/ poruší nariadenie,
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

8) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 7 dopustil. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.

9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

§ 16a

1) Mandát starostu zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f/ vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h/ v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i/ smrťou,
j/ zrušením obce.

2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3) Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 17
Zastupovanie starostu

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 18
Komisie obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

4) Obec Babín má vytvorené tieto stále komisie:
a/ finančnú a správy obecného majetku
b/ pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
c/ výstavby, územného plánovania a životného prostredia
d/ verejného poriadku

5) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k najdôležitejším investičným zámerom pre obec,
b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

6) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 19
Obecný úrad

1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2) Obecný úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Hlavný kontrolór

§ 20
Postavenie hlavného kontrolóra

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce . Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a/ poslanca,
b/ starostu,
c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d/ iného zamestnanca obce,
e/ podľa osobitného zákona

§ 20a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

6) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a/ vzdaním sa funkcie,
b/ odvolaním z funkcie,
c/ uplynutím jeho funkčného obdobia,
d/ smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f/ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g/ dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

7) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a/ opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c/ uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

8) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

§ 20b
Rozsah kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a/ obecný úrad,
b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c/ právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d/ osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór
a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 20b,
b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

3) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 21
Povinnosti a oprávnenia poslancov

1) Poslanec je povinný najmä
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2) Mandát poslanca zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g/ ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h/ v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i/ zrušením obce alebo
j/ smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

4) Poslanec je oprávnený najmä
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b/ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f/ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania.

§ 22
Náhrady poslancov

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obchodného pomeru.Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer.

4) Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

§ 23
Obecný požiarny zbor

1) V Babíne pôsobí dobrovoľný požiarny zbor, ktorý zriaďuje obecné zastupiteľstvo v Babíne. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2) Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasených obvodov.

3) Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecného zastupiteľstvo.

4) Veliteľ obecného požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

5) Obecný požiarny zbor:
- vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám
ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
- vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
- poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných
pohrôm a mimoriadnych udalostí,
- podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov,
požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
- podieľa sa na spracovaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
- podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
- podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
- plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu

§ 24
Hlasovanie obyvateľov obce

1) Hlasovanie obyvateľov obce Babín o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh:
/11 a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.
a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b/ na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
c/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4) Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§ 25
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,
- ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prinesie rozhodnutie o určitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5) Verejné zhromaždenie sa zvolá oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Babíne, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

§ 26
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1) Veci spoločného záujmu obce Babín a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

§ 27
Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s okresným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.)

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.


Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

§ 28
Úvodné ustanovenie

Obecné symboly sú:
a) erb obce Babín
b) zástava obce Babín
c) pečať obce Babín

§ 29
Erb obce Babín

1) Erb obce Babín tvorí panna Mária stojaca na polmesiaci , po krajoch polmesiaca je hviezda, v pravej ruke drží ľaliu, hlavu má obkolesenú šiestimi hviezdami.

2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Babín tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v odst. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku

4) Erb obce sa používa :
a) na pečatidle obce
b) na insígniách starostu
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Babín, ceny obce Babín a uznaniach obce Babín
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Babíne,
e) na označenie katastrálneho územia obce
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru
i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru
Subjekty používajte erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

5) Listina s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

6) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

7) Obec Babín určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Babín , ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používania erbu.

§ 30
Zástava obce Babín

1) Zástavu obce tvoria: tri farby- po krajoch biela, žltá a v strede je silnomodrá.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Babín tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

3) Zástavu obce Babín používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4) Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.

6) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú pracovníci OcÚ.

7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá: a/ zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

9) Obec Babín určí všeobecne záväzným nariadení podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Babín.

§ 31
Pečať obce Babín

1) Pečať obce Babín tvorí erb obce Babín s hrubopisom : „OBEC BABÍN“

2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3) Pečať uschováva starosta obce.

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 32
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ Čestné občianstvo obce Babín
b/ Cena obce Babín
c/ Cena starostu obce Babín
d/ Odmeny

§ 33
Čestné občianstvo obce Babín

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Babín.
2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Babín.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 34
Cena obce Babín

1) Cena obce Babín sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3) Cenu obce Babín tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena o výške, ktorej rozhodne obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4) Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne na sviatok Turíc.

5) Cena obce Babín sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

§ 35
Cena starostu obce Babín

1) Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2) Cenu starostu obce Babín tvorí dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3) Cenu starostu môže udeliť ročne najviac 10 krát.

4) Evidencia sa vedie v kronike obce Babín, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 36
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce


§ 37
Kronika obce

1) Kronika obce Babín sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.

2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého schvaľuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady vedenia Obecnej kroniky.

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 38
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku vypracúva plány záchranných prác.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 39
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

§ 40
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Štatút obce je základnou právnou normou obce Babín. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3) Štatút obce Babín bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Babíne ........................
4) Štatút obce nadobúda účinnosť dňom ..................

Vyvesené: 16.05.2013
Zvesené: 31.05.2013