Počasie Babín - Svieti.com

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Babín na II. polrok 2014

  V súlade s § 18f ods. (1) písm. b zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.

  Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

                                                      Kontrolná činnosť

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce
2. Kontroly vykonané na základe Uznesení Obecného zastupiteľstva obce Babín
3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný      kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti
4. Kontrola plnenia Uznesení obecného zastupiteľstva obce Babín
5. Kontrola vymáhania pohľadávok obce
6. Kontrola pokladničnej hotovosti v deň konania kontroly

                                                   Ostatné úlohy a činnosti

1. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
2. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva
3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Babín
4. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014
5. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
6. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

  Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

V Babíne, dňa 2.6.2014

                                                                                                  

                                                                                                       Ing. Sviteková Slávka

                                                                                                       hlavný kontrolór obce

Návrh na Uznesenie:

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
OZ poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti

Plán hlavného kontrolóra obce Babín na I.polrok 2014


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole,

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky

zameraná na nasledovné činnosti:

1.)    Kontrola nakladania s majetkom obce

2.)    Kontrola v ZŠ s MŠ Babín

3.)    Kontrola plnenia príjmu do obce

4.)    Kontrola vybavovania sťažností a petícií

5.)    Kontrola postupu dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám


Ostatné úlohy a činnosti:
6,)    výpracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 2polrok 2014

7,)    vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu

8,)    účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

Vypracoval:  Ing. Sviteková Slávka, hlavný kontrolór obce

Zverejnené dňa: 20.12.2013

Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

Referát – zákon číslo 546/2010


Referát – zákon číslo 546/2010

Na základe prijatého zákona č. 546/2010, ktorý schválila národná rada, sú obce povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojej webovej stránke. Obec Babín má webovú stránku: www.babin.sk
Tento zákon sa vzťahuje na zmluvy uzavreté po prvom januári 2011.

Zverejňovanie zmlúv – hlavným dôvodom prečo sa musia zverejňovať zmluvy je, že obec nakladá s verejnými prostriedkami. Povinná osoba má povinnosť zverejniť zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy. /Ak obec uzatvorí v roku 2011 zmluvu alebo dohodu, túto musí zverejniť na svojej webovej stránke/.

Zverejňovanie objednávok – povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky
do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. Neplatí to ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.

Zverejňovanie faktúr – povinná osoba má povinnosť zverejniť faktúry do 10 pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. /Všetky faktúry, ktoré prídu na obec Babín na úhradu, je obec povinná zverejniť na svojej webovej stránke/.

Návrh plánu kontrolnej činnosti


hlavného kontrolóra obce Babín na II. polrok 2013

V súlade s § 18 f ods. (1) písm. b zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.

Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

Kontrolná činnosť
1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce
2. Kontroly vykonávané na základe Uznesení obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia Uznesení obecného zastupiteľstva
4. Kontrola vývoja stavu záväzkov a pohľadávok obce
5. Kontrola poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
6. Kontroly vykonávané na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti
7. Kontrola pokladničnej hotovosti v deň konania kontroly

Ostatné úlohy a činnosti

1. Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
2. Vypracovanie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 -2016
3. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

V Babíne, dňa 10.05.2013 Ing. Sviteková Slávka
hl. kontrolór obce

Návrh na Uznesenie:
1. OZ schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
2. OZ poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti

Verejná vyhláška

(1441.13 kb)

Oznámenie o startegickom dokumente