Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

289. a 290. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí

289. a 290. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí.

1.   Výzva pre verejnosť


Upozorňujeme, že epidemiologická situácia na Slovensku je stále veľmi krehká a nestabilná a COVID-19 sa šíri komunitne. Každodenná prax nám ukazuje, ako ľahko a rýchlo sa dokáže ochorenie prenášať medzi ľuďmi.


Prosíme preto obyvateľov, aby sa zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky: zvažujte, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach obchodu a služieb menej ľudí.


Otvorenie prevádzok prinesie so sebou zvýšený pohyb ľudí a väčší počet medziľudských kontaktov. Je preto nevyhnutné, aby ste dôsledne dbali na povinné nosenie respirátorov v interiéroch s prekrytými ústami a nosom, dôkladnú hygienu rúk a udržiavanie si odstupov od iných ľudí. V prevádzkach uprednostňujte vopred premyslené nakupovanie viacerých vecí naraz a vyhnite sa tak opakovaným návštevám.


Žiadame prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke. 


Ľahkovážnym prístupom situácii nepomôžete. Práve naopak, nedodržiavaním protiepidemických opatrení prispejete k ďalšiemu nekontrolovanému šíreniu nákazy a v konečnom dôsledku pôjdete jedine proti sebe a komunite, v ktorej žijete.


2.   Vyhláška k organizácii hromadných podujatí


Účinnosť vyhlášky: 10.12.2021

Vyhláška v plnom znení tu


Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
 

1.   Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

 • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce

 • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP


2.   Bohoslužby

 • Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí


3.   Sobášne obrady a obrady krstu

 • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)


4.   Pohrebné obrady

 • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške


Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu

 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou

 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške

 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)


5.   Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona


6.   Voľby


7.   Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f)

 • Bez účasti divákov

 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

 

8.   Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva


Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia

 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov

 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov

 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami

 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.  

 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.


Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené HP, pričom niektoré druhy HP majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu (napríklad sobášne obrady a obrady krstu a podobne - čo sme už vypísali vyššie).


!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 


Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie: 

 • Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 

 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
   

 • Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.


Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.


3. Vyhláška k činnosti prevádzok


Účinnosť vyhlášky: 10.12.2021

Vyhláška v plnom znení tu


V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára

 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky

 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku

 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

 • Zásielkový predaj tovarov

 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby

 • Práčovne a čistiarne

 • Čerpacie stanice

 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií

 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta

 • Taxislužby

 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

 • Zberné dvory

 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania

 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

 • Obchodné domy

 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu


Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)

 • Predajne drogérie

 • Predajne novín a tlačovín

 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií

 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení

 • Prevádzky telekomunikačných operátorov

 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb

 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
  Kľúčové služby

 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)

 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).

 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím


Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.


Len v režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia


Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Prevádzky fitness (od 5:00 do 22:00)

 • Autoškoly

 • Kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr (od 5:00 do 22:00)

 • Lanovky, vleky

Ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10. decembra otvorené len v režime OP. Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené. 


Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou

 • Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (opísané nižšie v texte)


Podmienky pre otvorené prevádzky: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom

 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov

 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov 

 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník

 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky 

Taxislužby

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)

 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom


Obchodné domy:

 • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.

 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.

 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu


Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • otvorené môžu byť len kaderníctva, holičstvá, manikúra a pedikúra

 • len pre OP

 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom 


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len pre OP

 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru

 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky

 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára

 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30

 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

 • Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia

 • Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, avšak len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:

 • Rt-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo

 • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo

 • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste

 • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75%

 • Zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

 • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú

 • Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia.


Lanovky a vleky:

 • len v režime OP

 • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %

 • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)


Fitness centrá:

 • len v režime OP

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí

 • viesť zoznam návštevníkov prevádzky


Wellness v ubytovacích zariadeniach

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí.


!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

 

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OTP rozumie:

 • Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

 • Testovaní (T):

 • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu

 • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

 • Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.


osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Dátum vloženia: 10. 12. 2021 13:15
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2021 13:22
Autor: ÚVZ SR

Videomapa obce

Virtuálny cinotrín

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návraty k Siváňovcom

Návraty k Siváňovcom

Baner

 

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

baner

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:36
TÝŽDEŇ:36
CELKOM:359036

Organizácie a spolky

Mapa