Menu
Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

Nový formulár pre ľudí, ktorí sa nemôžu dať očkovať proti ochoreniu Covid-19

Nový formulár pre ľudí, ktorí sa nemôžu dať očkovať proti ochoreniu Covid-19 1

Ministerstvo zdravotníctva SR upravilo postup pre ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Aktualizácia vyhlášok, očkovanie treťou dávkou.

Osoby s kontraindikáciou očkovania môžu podľa aktuálneho usmernenia získať Certifikát o výnimke z očkovania. Ten vydá lekár a zároveň ich zaeviduje do systému. Spolu s testom tak budú takéto osoby fungovať v rovnakom režime, ako keby boli zaočkovaní alebo ochorenie prekonali (OP). Vykonanie PCR testu u takýchto ľudí bude bezplatné.

 

Rezort zdravotníctva vydal “Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19“. Podľa tejto normy budú môcť ľudia, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zaočkovať, získať Certifikát o výnimke z očkovania. Usmernenie presne definuje trvalé či dočasné kontraindikácie, ale aj kontraindikácie očkovania konkrétnymi vakcínami podľa SPC. Usmernenie je účinné od 22. decembra 2021 a je zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctvahttps://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia). 

 

Posúdiť kontraindikáciu na očkovanie proti COVID-19 môže lekár – špecialista, všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Každý, komu lekár vydá Certifikát o výnimke z očkovania, bude zaevidovaný v systéme.  Centrálna evidencia kontraindikovaných osôb prispeje k tomu, aby kontraindikácia očkovania proti ochoreniu COVID-19 bola dostatočne a zodpovedne posúdená v kontexte súčasného rizika ochorenia COVID-19.  Zodpovednosť za nesprávne alebo falošne stanovenú kontraindikáciu nesie lekár. Certifikát obsahuje aj QR kód.

 

Postup pre získanie Certifikátu o výnimke z očkovania

* Kontaktovať lekára (špecialistu, VLD, VLDD) a mať niektorú z kontraindikácií uvedených v usmernení.

* Opodstatnenosť kontraindikácie je na posúdení a zodpovednosti lekára. 

* V rámci informačného systému lekár vytvorí v aplikácii e-Vakcinácia / e-Čakáreň „Záznam o kontraindikácii“ a následne tento záznam schváli, vytlačí a podpísaný a opečiatkovaný výtlačok poskytne pacientovi. 

*  Na certifikáte o výnimke z očkovania budú uvedené základné údaje o pacientovi, údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ktorý certifikát vystavil, a QR kód na overenie pravosti certifikátu. 

* Osoba s takýmto certifikátom bude v režime OP – podmienkou je však mať aj vykonaný test. 

* Platnosť PCR testu bude 72 h a AG testu 48 h. PCR test bude pre ľudí s kontraindikáciou plne hradený pri registrácii prostredníctvom korona.gov.sk.

* Pri dočasnej kontraindikácii sa do dokladu uvedie potrebné prehodnotenie pretrvávania kontraindikácie ihneď po stabilizácii stavu, resp. minimálne raz za 3 mesiace. 

* Osoba s kontraindikáciou očkovania sa bude preukazovať Záznamom o kontraindikácii + testom; v takom prípade bude v režime, ako keby bol očkovaný alebo ochorenie prekonal (OP).

 

Aktualizácia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR

 

 

 1. Zmena definície režimu OP

Vo vyhláškach k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí samení definícia osoby v režime OP. Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Novely vyhlášok nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_311.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_310.pdf

 

 

Medzi osoby v režime OP zaraďujeme po novom aj osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa:

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok
 • negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti COVID-19 nájdete tu:https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

Po novom je teda režim OP nasledovný:

Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 vyhlášky
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

 

 

Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

 

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

 1. Zmena kapacít v prevádzkach a na hromadných podujatiach

 

Kapacitné obmedzenia v prevádzkach a na hromadných podujatiach sa menia z 25 m2/osobu na 15 m2/osobu. Zmena vyplynula z návrhu MZ SR, ktoré reagovalo na aplikačnú prax. (V prevádzkach i na HP je totiž potrebné držať si odstup od iných ľudí v dvojmetrovej vzdialenosti, čo vychádza na plochu 16 m2/osobu. Vraciame sa tak k zaužívanému kapacitnému limitu 15m2/osobu.)

 

 

Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Novely vyhlášok nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_311.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_310.pdf

 

 1. Zmeny v hraničnej vyhláške

 

Účinnosť vyhlášky: 23. decembra 2021

Novelu vyhlášky nájdete tu:https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_309.pdf

 

A)V zozname rizikových krajín, ktorý bol stanovený pre variant omikron, po novom nebudú Seychely, Izrael a Hong Kong: zoznam sa pripravoval v krátkom čase s vtedy  dostupnými informáciami, na základe nových údajov sa zoznam prehodnotil.

 

 

Po novom teda platí, že domáca izolácia bez ohľadu na očkovanie sa nariaďuje po príchode na Slovensko z Juhoafrickej republiky, Botswany, Namíbie, Lesotha, Eswaniti, Mozambiku a Zimbabwe.

 

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí: 

• bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,

• v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode 

 

Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti. 

 

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u osôb neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. 

 

B)Pojem kontraindikovaná osoba a preukazovanie sa touto skutočnosťou boli zosúladené s odborným usmernením MZ SR. Ostatné podmienky pre vstup takejto osoby na územie SR zostávajú nezmenené. Teda okrem tejto skutočnosti (tlačivo v prílohe 4 hraničnej vyhlášky) sa musia preukazovať aj potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 

 

Registrácia detí na očkovanie proti ochoreniu Covid-19

 

Očkovanie proti COVID-19 sa stáva široko dostupné aj pre deti vo vekovej kategórii 5-11 rokov. Registrácia je už spustená na korona.gov.sk prostredníctvom bežného formulára registrácie na prvú dávku. Na očkovanie detí je určená zatiaľ len vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a na očkovaní sa vyžaduje prítomnosť zákonného zástupcu alebo predloženie overeného splnomocnenia.

 

Doposiaľ bolo očkovanie detí vo veku od 5 do 11 rokov určené len pre vysoko rizikové deti, na základe odporučenia lekára, pri riziku ťažkého priebehu ochorenia. Takouto formou bolo zaočkovaných niekoľko stoviek detí. Na základe schválenia EMA je vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech) dnes už dostupná aj pre túto vekovú kategóriu bez obmedzenia. Od 22. decembra je možné zaregistrovať na očkovanie aj deti v tomto veku a to aj bez odporúčania lekára.

 

Deti vo veku 5 – 11 rokov sa budú očkovať vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Aplikuje sa im typ vakcíny špeciálne schválený a určený pre vekovú kategóriu 5-11 rokov, ktorý predstavuje 1/3 dávku oproti štandardnej dávke pre dospelého človeka. Samotné očkovanie bude možné vo vybraných očkovacích centrách v každom kraji. V budúcnosti sa plánuje rozšíriť očkovanie o ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že pri očkovaní osôb mladších ako 18 rokov musí byť prítomný zákonný zástupca. Jeho osobnú prítomnosť nahradí iba notárom overené splnomocnenie.

Registrácia na očkovanie je dostupná na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Následne bude pridelené najbližšie možné miesto a termín očkovania, ktoré budú komunikované štandardne, formou SMS a emailu. Predpokladá sa, že prvé termíny na očkovanie detí od 5-11 rokov budú pridelené začiatkom roka 2022.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň upozorňuje rodičov, že posilňovacia (booster) dávka vakcíny proti COVID-19 je aktuálne určená len pre osoby od 18 rokov (vrátane). Deťom sa aktuálne posilňovacia dávka nepodáva.

Očkovacie centrá pre deti vo veku 5 – 11 rokov 

(!!!deti sa budú očkovať len s prideleným termínom od NCZI!!!)

 

 

Košický kraj

VKOC Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Prešovský kraj

VKOC Prešov

VKOC Poprad

VKOC Humenné

Bratislavský kraj

VKOC Bratislava NFŠ

BIONT

Trnavský kraj

VKOC Trnava

VKOC Dunajská Streda

VKOC Skalica

Žilinský kraj

Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín

Hornooravská nemocnica Trstená

UN Martin

Trenčiansky kraj

FN Trenčín

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

NsP Považská Bystrica

NsP Myjava

Nemocnica na okraji mesta, Partizánske

Nitriansky kraj

FNsP Nové Zámky

VKOC Nitra

Banskobystrický kraj

VKOC Banská Bystrica

VKOC Zvolen

 

 

 

Novinky na stránke: www.korona.gov.sk

 

Na stránkewww.korona.gov.sk boli dnes aktualizované funkcie, ktoré majú za cieľ občanom zvýšiť užívateľský komfort. 

 

Dôležitou zmenou je generátor Covid-19-PASS-ov, ktoré boli ľuďom pridelené pri ich prvej registrácii na testovanie alebo očkovanie. Nakoľko od prvého pridelenia tohto údaju uplynul u mnohých osôb už viac ako rok, časť z nich Covid-19-PASS zabudla alebo údaje o ňom stratila. O jeho opätovné zaslania môžu ľudia požiadať na stránke NCZI:

 

 

https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-send-covid-pass-start.php

 

Pri registrácii na 3. dávku vakcíny si záujemcovia už od dnešného dňa môžu zvoliť konkrétnu vakcínu, ktorú dostanú ako tzv. “Booster” dávku. Zároveň o registráciu môžu požiadať aj bez nutnosti zadávať PIN-kód, ktorý posiela Národné centrum zdravotníckych informácií:

 

https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna

Dátum vloženia: 28. 12. 2021 8:15
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 12. 2021 8:21
Autor: MZ SR

Videomapa obce

Virtuálny cinotrín

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návraty k Siváňovcom

Návraty k Siváňovcom

Baner

 

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

baner

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:75
TÝŽDEŇ:870
CELKOM:424581

Organizácie a spolky

Mapa