Obec Babín
Obec Babín
Obec Babín

VZN

VZN 2020

VZN č. 6/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

VZN 62020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 25. 8. 2020

VZN č. 5/2020 o určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépríspevky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,81 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 30. 6. 2020

VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_poskytovaniedotácie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,66 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 30. 6. 2020

VZN č. 3/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda

VZN_miestnereferendum_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,44 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 2. 6. 2020

VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Babín

VZN_pohrebisko_ochrannépásmo_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,65 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 2. 6. 2020

VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Babín

VZN_pohrebisko_prevádzkovýporiadok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,21 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 2. 6. 2020

VZN

VZN OBCE BABÍN - O určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach

2019-06-27-135745-vzn100.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 742,93 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 16. 9. 2019

Príloha 1 k VZN 1/2013

2018-12-11-132215-Pr__loha___.1_k_VZN_1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,91 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 1. 1. 2013

NÁVRH Príloha 1 k VZN 1/2013

2018-11-26-083516-VZN_1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,84 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 1. 1. 2013

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce BABÍN

2018-05-09-074100-Dodatok____1_k_VZN_o_nakladan___s_opadom.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,06 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce BABÍN

2018-04-13-132613-Dodatok____1_k_VZN_o_nakladan___s_opadom_n__vrh.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,05 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 1. 1. 2018

príloha 1 k VZN 1/2013

2017-12-18-100559-pr__loha___.1_k_VZN_O_dot__ci__ch_pre___kolu_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,94 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 1. 1. 2013

NÁVRH príloha 1 k VZN 1/2013

2017-11-30-145004-N__VRH_pr__loha___.1_k_VZN_O_dot__ci__ch_pre___kolu_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,63 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 1. 1. 2013

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu č. 5/2012

2015-03-06-150652-01.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 175 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 1. 1. 2012

Údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce

2015-03-06-150657-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 860,54 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN č. 6

2015-03-06-150701-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 758,13 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o používaní symbolov, udeľovaní čestného občianstva a ceny obce

2015-03-06-150706-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1005,21 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu č. 5/2012

2015-03-06-150710-04.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 175 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o poskytovaní finančných prostriedkov v oblasti terciálnej sféry

2015-03-06-150714-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 790,25 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

2015-03-06-151350-9.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 12,17 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

2015-03-06-151411-10.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 12,17 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 16. 9. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE B A B Í N č. 1/2009 KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU

2016-01-15-101351-VZN___.1-2009_-_prev__dzkov___poriadok_DS_a_cintor__na.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 1. 1. 2009

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU

2015-03-06-151457-11.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 90,5 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

2015-03-06-151517-12.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Babín

2015-03-06-151718-13.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce B a b í n

2015-03-06-151751-14.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 285 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Babín

2015-03-06-152106-16.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 81 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti obce Babín

2015-03-06-152227-17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,29 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o miestach na vylepovanie volebných plagátov na území obce B A B Í N

2015-03-06-152340-19.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 16. 9. 2019

D o d a t o k č. 1/2011

2015-03-06-152410-20.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 22,57 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN o určovaní pravidiel času predaja a poskytovania služieb v obci Babín

2015-03-06-152505-22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,4 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby

2015-03-06-152530-23.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 259,5 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o chove zvierat na území obce Babín

2015-03-06-152554-24.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 74,96 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o chove zvierat na území obce Babín

2015-03-06-152622-25.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69,5 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o organizácii miestneho referenda

2015-03-06-152646-26.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 16. 9. 2019

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti obce Babín

2015-03-06-152713-27.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Babín

2015-03-06-152738-nvrh_VZN_._12015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 16. 9. 2019

Príloha 1 k VZN 1/2013

2015-03-06-152929-vzn_kola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,47 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2013

Návrh - príloha č.1 k VZN 1/2013

2015-12-17-070554-pr__loha___.1_k_VZN_O_dot__ci__ch_pre___kolu_2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69,5 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2013

VZN obce Babín č. 1/2014

2015-03-06-153020-vzn71.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 999,32 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 1. 1. 2014

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Babín č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2015-03-06-153318-vznosk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,39 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2014

NÁVRH - ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI BABÍN

2015-09-11-105655-N__VRH__Zasad_odme__ovania_poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,32 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 16. 9. 2019

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI BABÍN

2015-12-02-084145-Zasady_odme__ovania_poslancov_OZ_v_obci_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,19 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 16. 9. 2019

Príloha 1 k VZN 1/2013 Dotácia na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Babín

2015-12-21-084743-pr__loha___.1_k_VZN_O_dot__ci__ch_pre___kolu_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,63 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2013

NÁVRH - Doplnku č. 1/2015 k VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

2015-12-03-125709-N__vrh_Doplnuku___._1-2015_ku_VZN___._2-_2008_O_ur__en___miesta_a___asu_z__pisu_die__a__a_do_Z__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23,5 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2015

NÁVRH Doplnku č. 2/2015 k VZN č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

2015-12-03-125752-N__vrh_Doplnuku___._2-2015_ku_VZN___.5-_2012_Odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2015

Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

2015-12-29-103229-Doplnok___._1-2015_ku_VZN___._2-_2008_O_ur__en___miesta_a___asu_z__pisu_die__a__a_do_Z__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2015

Doplnok č. 2/2015 k VZN č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

2015-12-29-103249-Doplnok___._2-2015_ku_VZN___.5-_2012_Odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 1. 2015

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce BABÍN

2016-06-07-080733-VZN_79_2015_OPZP_20SK_20-Bab__n_1_6_2016_1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 226 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2016

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN Č.2/2016,KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK A DOMU SMÚTKU OBCE BABÍN

2016-06-13-082404-VZN_Prev__dzkov___poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 162,5 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN Č.2/2016,KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK A DOMU SMÚTKU OBCE BABÍN

2016-06-30-084816-2016-06-30-084628-Uznesenia_032016.RTF
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 166,03 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce BABÍN

2016-11-29-090232-VZN_12016_odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 227,5 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2016

NÁVRH - Doplnok č. 1/2016 k VZN č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

2016-11-29-090411-2016-11-29-090232-VZN_12016_odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 227,5 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok - Príloha 1 k VZN 1/2013

2016-12-05-102040-pr__loha___.1_k_VZN_O_dot__ci__ch_pre___kolu_2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 1. 1. 2013

Schválená Príloha 1 k VZN 1/2013

2016-12-17-075811-pr__loha___.1_k_VZN_O_dot__ci__ch_pre___kolu_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,47 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2013

NÁVRH - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 2/2017 O POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÍ OBCE BABÍN

2017-10-11-143521-Pyrotechnika_Návrh.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2017

NÁVRH - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 3/2017 O POUŽÍVANÍ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ OBCE BABÍN

2017-10-11-141639-Používanie_miestnych_komunikácií_a_chodníkov_na_území_obce_Babín
Typ súboru: dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 1. 2017

NÁVRH - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 4/2017 O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BABÍN

2017-10-11-144013-VZN-UPN_obce_Babín.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2017

SCHÉMA - ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BABÍN

2017-10-11-144157-Schéma_zaväznej_časti_UPN_obce_Babín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 16. 9. 2019

PRÍLOHA - ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BABÍN

2017-10-11-144530-príloha_VZN-UPN_obce_Babín.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 547 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 16. 9. 2019

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 2/2017 O POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÍ OBCE BABÍN

2017-10-30-133123-Pyrotechnika.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 1. 1. 2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 3/2017 O POUŽÍVANÍ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ OBCE BABÍN

2017-10-30-132925-Používanie_miestnych_komunikácií.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 4/2017 O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BABÍN

2017-10-30-133338-VZN_záväznej_časti_ÚP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 1. 1. 2017

SCHÉMA - ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BABÍN

2017-10-30-133550-príloha_VZN-UPN_obce_Babín.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 558 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 16. 9. 2019

PRÍLOHA - ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BABÍN

2017-10-30-133709-Schéma_záväzných_častí_UPN_obce_Babín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 16. 9. 2019

NÁVRH - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 5/2017 O MIESTNOM POPLATKU

2017-12-01-145343-VZN_o_miestnom_poplatku_odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,37 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 1. 1. 2017

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BABÍN č. 5/2017 O MIESTNOM POPLATKU

2017-12-18-151810-VZN_o_miestnom_poplatku_-_odpady_2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,48 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 1. 1. 2017

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2017 obce BABÍN o miestnom poplatku o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce Babín

2018-11-30-073852-Dodatok_12018_k_VZN52017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2018

Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 2/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce B a b í n

2018-11-30-074025-Dodatok_32018_k_VZN22010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2018

NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie obce Babín č. 1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou.

2019-05-16-174301-N__vrh_VZN_Z___s_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Babín

VZN_daňznehnuteľností_final (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,9 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 16. 12. 2019

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Babín

VZN_miestnedane_final (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,12 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 16. 12. 2019

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_miestnypoplatok_final (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,46 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 16. 12. 2019

Príloha 1 k VZN 1/2013

2015-03-06-152806-prloha_.1_k_VZN_120134.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,66 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2013

Príloha k dotácii na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Babín

2015-03-06-152835-skolka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,87 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Babín

2015-03-06-152911-VZN_._12015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN o o dani z nehnuteľnosti č. 3/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce BABÍN

2015-03-06-151323-8.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 1. 1. 2008

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 30. 9. 2020
silný dážď 10 °C 8 °C
štvrtok 1. 10. silný dážď 10/9 °C
piatok 2. 10. slabý dážď 14/9 °C
sobota 3. 10. zamračené 20/10 °C

Za vôňou dreva

Za vôňou dreva

EUROFONDY

Eurofondy

Mapový portál

Mapový portál

Foto mapa obce

Foto mapa obce

Natur-pack

np

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 122
TÝŽDEŇ: 496
CELKOM: 102466

Organizácie a spolky

Mapa